Môi trường sống và các nhân tốt sinh thái
Home/Sinh thái học / Môi trường sống và các nhân tốt sinh thái
Môi trường sống và các nhân tốt sinh thái
Nội dung bài học gồm các nội dung: Môi trường sống, nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái

Tài liệu tham khảo: Môi trường và các nhân tố sinh thái
1. https://www.quangvanhai.net/2014/07/moi-truong-va-cac-nhan-to-sinh-thai.html

2. https://youtu.be/0VmwbZpA_eI

 

Trắc nghiệm môi trường và các nhân tố sinh thái luyện tập

Câu 1: Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái
A. từ 5,6 đến 42 độ C
B. từ 0 đến 40 độ C
C. từ 20 đến 35 độ C
D. từ 30 đến 35 độ C

Câu 2: Nhân tố sinh thái nào sau đây chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các nhân tố khác?
A. Ánh sáng.
B. Không khí
C. Nhiệt độ
D. Độ ẩm

Câu 3: Môi trường sống của các loài giun kí sinh là
A. môi trường đất
B. môi trường trên cạn
C. môi trường sinh vật
D. môi trường nước

Câu 4: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
A. Sinh vật này ăn sinh vật khác
B. Sinh vật kí sinh - sinh vật chủ
C. Quan hệ cộng sinh
D. Nhiệt độ môi trường

Câu 5: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
A. Thực vật.
B. Nhiệt độ.
C. Động vật.
D. Vi sinh vật.

Câu 6: Nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?
A. Động vật.
B. Độ pH.
C. Ánh sáng.
D. Nhiệt độ.

Câu 7: Khi nói về nhân tố sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nhân tố sinh thái là tất cả các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật.
II. Tất cả các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật đều gọi là nhân tố hữu sinh.
III. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.
IV. Trong các nhân tố hữu sinh, nhân tố con người ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều sinh vật.
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 8: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng chung sống trong một sinh cảnh.
II. Ổ sinh thái của mỗi loài khác nhau với nơi ở của chúng.
III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.
IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh vẫn có thể có ổ sinh thái về nhiệt độ khác nhau.
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 9: Một loài cá chỉ sống được trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 42°C. Đối với loài cá này, khoảng nhiệt độ từ 5 °C đến 42°C được gọi là
A. khoảng chống chịu.
B. giới hạn dưới về nhiệt độ.
C. giới hạn sinh thái về nhiệt độ.
D. khoảng thuận lợi.

Câu 10: Một loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ 5,6oC - 42oC, sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ 20oC - 35oC. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này là
A. từ 35oC - 42oC.
B. 5,6oC - 20oC.
C. 5,6oC - 42oC.
D. dưới 5,6oC.

Các bạn cũng có thể làm bài trắc nghiệm online 10 câu trong chủ đề Môi trường và các nhân tố sinh thái tại: https://online.quangvanhai.net/mod/quiz/view.php?id=49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *