Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Nêu được khái niệm và trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.
Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.
Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật.
Trình bày được một số  ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn và một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người.
Tại sao một hạt cây có thể phát triến thành một cây xanh, trứng thụ tinh có thể phát triển thành một con vật?