Các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển

Các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng là: tăng số lượng, kích thước và khối lượng tế bà Sự phân bào làm tăng số lượng tế bào, sự tổng hợp và tích luỹ các chất làm tế bào tăng kích thước và khối lượng tế bào.
Các dấu hiệu đặc trưng của phát triển :

  • Sinh trưởng: tăng số lượng, kích thước và khối lượng tế bào.
  • Phân hoá tế bào: quá trình các tế bào thay đổi cấu trúc và chuyên hoá chức năng. Ví dụ: Ở thực vật có hoa, tế bào phân hoá thành tế bào tạo hoa và quả.
  • Phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể: Thông qua quá trình phát sinh hình thái mà cơ quan, cơ thể có được hình dạng và chức năng sinh lí nhất định. Ví dụ: Hình dạng của chim bồ câu không giống với hình dạng các loài khác là do quá trình phát sinh hình thái.

Powered by BetterDocs

Trả lời