Sinh học và các lĩnh vực của sinh học

Khái niệm và đối tượng #

  • Sinh học là nghành khoa học nghiên cứu về sự sống.
  • Đối tượng của sinh học chính là các sinh vật cùng các cấp độ tổ chức của thế giới sống.

Mục tiêu của sinh học #

Mục tiêu của sinh học là tìm hiểu cấu trúc và sự vận hành của các quá trình sống ở các cấp độ tổ chức sống.

=> Qua đó, con người có thể điều khiển, tối ưu hóa được nguồn tài nguyên sinh học cũng như phi sinh học, phục vụ cho sự phát triển của xã hội loài người một cách bền vững.

Các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học #

Các lính vực nghiên cứu sinh học có thể chia thành hai loại chính là nghên cứu cơ bảnnghiên cứu ứng dụng.

Vai trò của sinh học #

Sinh học trong tương lai #

  • Tiếp tục phát triển nghiên cứu theo 2 hướng: vi mô và vĩ mô
  • Nghiên cứu tạo ra giống vậy nuôi, cây trồng; Cơ sở điều trị bênh trong y học; Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất; Bảo vệ môi trường.
  • Sinh học ngày càng tích hợp với những lĩnh vực khoa học khác hình thành nên những lĩnh vực khoa học mới (ví dụ như tin sinh học).

Powered by BetterDocs

Trả lời