• Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước và khối lượng của cơ thể.
  • Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể, bao gồm sự thay đổi vể số lượng tế bào, cấu trúc, hình thái và trạng thái sinh lí.

Quá trình sinh trưởng và phát triển có thể diễn ra trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn, đơn giản hay phức tạp tùy thuộc vào loài sinh vật và điểu kiện sống của chúng.

Powered by BetterDocs

Trả lời