-60%

Các bằng chứng tiến hóa

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm phần bằng chứng tiến hóa thuộc chương trình sinh học lớp 12

20.000 

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Câu  (000121): Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di chuyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin, chứng tỏ chúng tiến hóa từ một tổ tiên chung. Đây là một trong những bằng chứng tiến hóa về:

A. phôi sinh học                      B. địa lý sinh vật học

C. sinh học phân tử                 D. giải phẫu so sánh

Câu  (000122): Những bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.

(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

(4) Prôtêin của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

(5) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

A. (1), (2), (5).             B. (2), (3), (5).               C. (2), (4), (5).               D. (1), (3), (4).

Câu  (000123): Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?

A. Cánh dơi.                B. Vây cá chép.             C. Cánh bướm.             D. Cánh ong.

Câu  (000124): Bằng chứng tiến hóa nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử

A. Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đếu sử dụng chung một bộ mã di truyền

B. Prôtêin của các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin

C. ADN của tất cả các laoì sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit

D. Tất cả các cơ thể sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

Câu  (000125): Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

A. Di tích của thực vật sống ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá ở Quảng Ninh.

B. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

D. Các axit amin trong chuỗi β-hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau.

Câu  (000126): Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?

A. Mang cá và mang tôm.                                  B. Cánh chim và cánh côn trùng.

C. Cánh dơi và tay người.                                 D. Gai xương rồng và gai hoa hồng.

Câu  (000127): Cho những ví dụ sau:

I. Cánh dơi và cánh côn trùng;                   II. Vây ngực của cá voi và cánh dơi.

III. Mang cá và mang tôm;                         IV. Chi trước của thú và tay người.

Những ví dụ về cơ quan tương đồng là

A. (II) và (IV).             B. (I) và (II).                 C. (I) và (IV).               D. (I) và (III).

Câu  (000128): Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)?

A. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.

B. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

C. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân.

D. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.

Câu  (000129): Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do

A. chúng sống trong cùng một môi trường.

B. chúng có chung một nguồn gốc.

C. chúng sống trong những môi trường giống nhau.

D. chúng sử dụng chung một loại thức ăn.

Câu  (000130): Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin.

B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo.

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.

Câu  (000131): Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

B. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.

D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.

Câu  (000132): Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là

A. tất cả các loài sinh vật hiện nay đều chung một bộ mã di truyền.

B. sự tương đồng về quá trình phát triển phôi ở một số loài động vật có xương sống.

C. sự giống nhau về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

D. sự giống nhau về một số đặc điểm hình thái giữa các loài phân bố ở các vùng địa lý khác nhau.

Câu  (000133): Cho biết gen mã hóa cùng một loại enzim ở một số loài chỉ khác nhau ở trình tự nuclêôtit sau đây:

Phân tích bảng dữ liệu trên, có thể dự đoán về mối quan hệ họ hàng giữa các loài trên là

A. A và C là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và D là hai loài có mối quan hệ xa nhau nhất.

B. B và D là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và C là hai loài có mối quan hệ xa nhau nhất.

C. A và B là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, C và D là hai loài có mối quan hệ xa nhau nhất.

D. A và D là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và C là hai loài có mối quan hệ xa nhau nhất.

Câu  (000134): Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau?

A. Cơ quan  tương tự.                                       B. Cơ quan tương đồng.

C. Hóa thạch.                                                     D. Cơ quan thoái hóa.

Câu  (000135): Cơ quan nào sau đây ở người là cơ quan thoái hóa?

A. Phổi.                        B. Răng khôn.               C. Dạ dày.                    D. Gan.

Câu  (000136): Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin. Đây là bằng chứng

A. hóa thạch.                                                      B. sinh học phân tử.

C. tế bào học.                                                     D. giải phẫu so sánh.

Câu  (000137): Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật, người ta không dựa vào

A. bằng chứng phôi sinh học.                            B. cơ quan tương đồng.

C. bằng chứng sinh học phân tử.                       D. cơ quan tương tự.

Thông tin bổ sung

Loại file

Phần mềm hỗ trợ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.