Đề thi thử 2023 – Trường Chuyên THPT Phan Bội Châu – Nghệ An

File word đề thi thử 2023 môn sinh học của trường Chuyên THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) – Có đáp án kèm theo trong file word

Mô tả

Câu 81: Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. Mèo. B. C. Thỏ. D. Ngựa.

Câu 82: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quân thể??

A. Yếu tố ngẫu nhiên. B. Di – nhập gen.

C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 83: Cơ thể có kiểu gen AaBbDd tạo giao tử loại ABD chiếm tỉ lệ bằng

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{4}$

Câu 84: Trong hô hấp ở thực vật, năng lượng của chất hữu cơ được giải phóng ra ở dạng

A. điện năng. B. nhiệt năng và ATP.

C. cơ năng. D. quang năng.

Câu 85: Hiện tượng 4 cặp gen không alen quy alen trội đều làm cho chiều cao của cây trong đó mỗi alen trội đều làm cho cây cao thêm 2 cm là

A. tác động đa hiệu của gen. B. tương tác cộng gộp.

C. tương tác bổ sung 9: 6: 1. D. tương tác bổ sung 9: 7 .

Câu 86: Trong quá trình tiến hóa của sự sống, prôtêin được hình thành từ chất vô cơ ở giai đoạn

A. tiến hoá sinh học. B. tiến hoá tiền sinh học.

C. tiến hoá hoá học. D. tiến hoá nhỏ.

Câu 87: Quân thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?

A. $0,3\text{AA}+0,6\text{Aa}+0,1\text{aa}=1$

B. $0,49\text{AA}+0,40\text{Aa}+0,11\text{aa}=1$

C. $0,36\text{AA}+0,48\text{Aa}+0,16\text{aa}=1$

D. $0,5\text{AA}+0,5\text{aa}=1$

Câu 88: Sự biến đổi trong cấu trúc của gen được gọi là

A. trao đổi chéo. B. thường biến. C. đột biến NST. D. đột biến gen.

Câu 89: Một NST có trình tự các gen là ABCDE*GHIK bị đột biến, NST sau đột biến có trình tự gen ABE*GHIK. NST trên đã bị đột biến cấu trúc dạng

A. đảo đoạn. B. chuyển đoạn. C. lặp đoạn. D. mất đoạn.

Câu 90: Xác voi Mamut được bảo quản gân như nguyên vẹn trong các lớp băng là bằng chứng tiến hoá nào sau đây?

A. Sinh học phân tử. B. Hóa thạch.

C. Giải phẫu so sánh. D. Tế bào học.

Câu 91: Ở loài có bộ NST lưỡng bội $2\text{n}=14$ , một cơ thể có số NST trong nhân tế bào sinh dưỡng bằng 15. Cơ thể này là thể đột biến dạng

A. thể ba. B. thể tứ bội. C. thể tam bội. D. thể một.

Câu 92: Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1: 1?

A. AA × Aa B. AA × aa C. Aa × Aa D. aa × aa

Câu 93: Đột biến cấu trúc NST có thể làm tăng hoạt tính của enzim amilaza và được ứng dụng trong sản xuất bia là

A. đảo đoạn. B. chuyển đoạn. C. mất đoạn. D. lặp đoạn.

Câu 94: Ở thực vật, bằng công nghệ nuôi cấy hạt phấn rồi cho lưỡng bội hóa, người ta đã tạo ra các cây trồng có đặc điểm nào sau đây?

A. Thuân chủng. B. Có nguôn gen từ 2 loài khác nhau.

C. Có kiểu gen đồng nhất. D. Có ưu thế lai cao.

Câu 95: Thành tựu nào sau đây là của công nghệ chuyển gen?

A. Tạo cừu Đôly mang đặc điểm của cừu cho nhân tế bào tuyến vú.

B. Tạo giống dấu tằm tam bội cho năng suất lá cao.

C. Tạo giống lúa lùn IR22 cho năng suất cao.

D. Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β- carôten trong hạt.

Câu 96: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen ở $\text{P}$ là: 0,2AA+0,4Aa + 0,4aa= 1 . Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen Aa của quân thể này ở F1 bằng

A. 0,2 . B. 0,42 . C. 0,48 . D. 0,36 .

Câu 97: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ $\frac{A+T}{G+X}=\frac{2}{3}$ . Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là

A. 20% B. 60% C. 30% D. 15%

Câu 98: Có bao nhiêu nhân tố sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen không theo hướng xác định?I. Đột biến.II. Chọn lọc tự nhiên.III. Yếu tố ngẫu nhiên.IV. Di – nhập gen.

A. 2 B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 99: Hình dưới đây thể hiện một nhóm gôm 7 tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBb đang ở kì giữa và kì cuối giảm phân I theo 3 trường hợp; trong đó có 4 tế bào diễn ra theo trường hợp $1;1$ tế bào diễn ra theo trường hợp 2; 2 tế bào diễn ra theo trường hợp 3; các giai đoạn còn lại của giảm phân diễn ra bình thường.

Trong số các giao tử tạo ra khi kết thúc giảm phân, loại giao tử dạng (n-1) chiếm tỉ lệ bằng

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{7}$ C. $\frac{1}{14}$ D. $\frac{2}{7}$

Câu 100: Theo học thuyết tiến hóa Đacuyn, nguyên liệu của quá trình tiến hóa là

A. biến dị tổ hợp. B. biến dị cá thể. C. đột biến gen. D. đột biến NST.

Câu 101: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gen nhất là

A. AaBb × aabb B. Aabb × AaBB C. aabb × aaBb D. AaBb × AABb

Câu 102: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến gen có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.

B. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit làm tăng tổng số nuclêôtit của gen.

C. Đa số đột biến điểm có hại, một số đột biến điểm trung tính, một số có lợi.

D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

Câu 103: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Giai đoạn cố định CO2 diễn ra trong tế bào chất.

B. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

C. Pha sáng diễn ra ở màng thilacoit, pha tối diễn ra ở chất nền lục lạp.

D. Quá trình quang hợp cân sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời.

Câu 104: Một loài thực vật, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen phân li độc lập. Cho cây cao hoa đỏ (P) giao phấn với cây thấp hoa trắng, thu được F1. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai về F1?

A. Có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3: 1. B. Có thể chỉ có 1 loại kiểu hình.

C. Có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1: 1: $1:1$. D. Có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1: 1 .

Câu 105: Trong cơ chế điêu hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, đột biến xảy ra tại vị trí nào sau đây của opêron thì quá trình phiên mã của các gen cấu trúc Z, Y, A có thể không diễn ra ngay cả khi có lactôzơ trong môi trường?

A. Gen cấu trúc A B. Gen cấu trúc Y

C. Vùng khởi động P D. Gen cấu trúc Z

Câu 106: Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng tương phản, alen trội là trội hoàn toàn, theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 4 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình?

A. $\text{AaBb}\times \text{Aabb}$

B. $\frac{\text{AB}}{\text{ab}}\times \frac{\text{AB}}{\text{ab}}$

C. $Aabb\times aaBB$

D. $\frac{\text{Ab}}{\text{ab}}\times \frac{\text{aB}}{\text{ab}}$

Câu 107: Người ta thực hiện dung hợp 2 tế bào sinh dưỡng của 2 cây khác loài (cây $M$ có kiểu gen Aabb và cây $\text{N}$ có kiểu gen EeGg), tiếp đó nuôi tế bào lai trong môi trường thích hợp thành cây hoàn chỉnh. Theo lí thuyết, kết quả sẽ tạo được cây lai có kiểu gen là

A. AabbeeGG B. AabbEg C. AbEG D. AabbEeGg

Câu 108: Khi theo dõi tính trạng màu mắt ở ruồi giấm, Moocgan đã làm thí nghiệm như sau:

Kết luận đúng về gen quy định tính trạng màu mắt là

A. gen nằm trên NST thường.

B. gen chỉ có trên NST X mà không có trên NST Y.

C. gen chỉ có trên NST Y mà không có trên NST X.

D. gen nằm trong tế bào chất.

Câu 109: Ở cây hoa phấn, gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Cho hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh thu được thế hệ con có kiểu hình là

A. 50% lá xanh : 50% lá đốm B. 100% lá đốm.

C. 75% lá xanh : 25% lá đốm D. 100% lá xanh

Câu 110: Xét phép lai P: ♂AaBbbdd × ♀AaBbDd biết mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng tương phản, alen trội là trội hoàn toàn. Ở F1, kiểu hình trội 1 tính trạng chiếm tỉ lệ bằng

A. $7/32$ B. $1/8$ C. $9/32$ D. $5/16$

Câu 111: Ở một loài động vật có vú, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Khi cho giao phối giữa 2 cơ thể đều dị hợp về 3 cặp gen thu được F1 có tất cả 40 loại kiểu gen. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây sai về sự di truyền của các cặp gen trên?

A. Những cơ thể ♀F1 có tất cả 4 loại kiểu gen đồng hợp về cả 3 cặp gen.

B. Có hoán vị gen cả 2 bên đực và cái.

C. Ở F1, số loại kiểu gen của đực nhiều hơn số loại kiểu gen của cái.

D. Có 1 cặp gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X.

Câu 112: Bộ NST lưỡng bội của một loài $2n=14$. Có thể có tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loại này?

A. 14 . B. 7. C. 21. D. 35 .

Câu 113: Cho phép lai P: AaBbDd × AabbDD. Ti lệ kiểu gen AaBbDd ở F1 là

A. $3/16$. B. $1/4$. C. $1/8$. D. $1/16$.

Câu 114: Khi nói vê quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp, không có sự tác động của CLTN.

B. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật.

C. Quá trình này chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.

D. Vốn gen của quân thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 115: Một quân thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,25 AA: 0,50 Aa: 0,25 aa. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quân thể

B. Nếu có tác động của yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể

C. Nếu chỉ có tác động của di – nhập gen thì tần số các alen thay đổi theo một hướng xác định

D. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F2 có 50% số cá thể mang alen a

Câu 116: Khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở môi trường nước, cá xương là nhóm trao đổi khí hiệu quả nhất.

II. Ở thú, máu trong các động mạch đêu là máu đỏ tươi.

III. Tất cả các động vật có túi tiêu hóa đều tiêu hóa ngoại bào và nội bào.

IV. Tất cả các loài có hệ tuân hoàn hở đều thực hiện trao đổi khí bằng ống khí.

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1 .

Câu 117: Một nhóm các nhà khoa học thực hiện lại thí nghiệm của Meselson và Stahl (1958) để nghiên cứu mô hình nhân đôi của ADN. Họ đã nuôi vi khuẩn E. coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng ($N^{15}$), sau đó chuyển sang môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ $\left( {{\text{N}}^{14}} \right)$, tách $\text{ADN}$ sau mỗi thế hệ và ly tâm. Kết quả thu được các băng $\text{ADN}$ có trọng lượng và tỷ lệ khác nhau như hình sau:

I. Ở thế hệ thứ tư, người ta thu được kết quả thí nghiệm băng $B$ và băng $C$ lần lượt là $12,5%$ và $87,5%$.

II. Thí nghiệm trên chứng minh được quá trình nhân đôi ADN thực hiện theo nguyên tắc bán bảo toàn.

III. Tiếp tục thí nghiệm, đến thế hệ thứ 6 băng B hoàn toàn biến mất. X

IV. Ở thếhệ thứ 5, người ta chuyển sang môi trường N N15 thì sau phải sau 2 thế hệ tiếp theo băng A mới xuất hiện trở lại.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 118: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, gen nằm trên NST thường. Thế hệ xuất phát $\left( \text{P} \right)$ có $20\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ số cây hoa trắng. Ở F3, số cây hoa trắng chiếm 25%. Cho rằng quẩn thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 24/35 AA: 4/35 Aa: 7/35 aa.

II. Tần số alen A ở thế hệ P là 9/35.

III. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 27 cây hoa đỏ: 8 cây hoa trắng.

IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ cây hoa trắng giảm dân các thế hệ.

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 119: Ở một loài thú, lai con cái lông đen với con đực lông trắng thu được F1: 100% con lông đen. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 có 9 con lông đen : 6 con lông vàng : 1 con lông trắng, lông trắng chỉ có ở con đực. Các con lông đen ở F2 giao phối với nhau thu được F3. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Các cá thể cái lông vàng ở F3 chiếm tỉ lệ bằng 1/18.

II. Trong tổng số các con đực ở F3, đực lông đen chiếm tỉ lệ bằng 1/3.

III. F3 có tất cả 12 loại kiểu gen quy định kiểu hình lông đen.

IV. Tỉ lệ kiểu hình màu lông ở F3 là 56 lông đen : 15 lông vàng : 1 lông trắng.

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4 .

Câu 120: Trong một phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb), trong đó các gen trội là trội hoàn toàn và có hoán vị gen cả 2 bên với tần số bằng nhau, người ta thống kê kết quả kiểu hình ở F1 như sau:

– Kiểu hình A-B- có tỉ lệ lớn nhất.

– Tỉ lệ kiểu hình aabb nhiều hơn tỉ lệ kiểu hình A-bb là 7%.

Theo lý thuyết, trong số các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

I. Kiểu gen của bố và mẹ là $\frac{AB}{ab}$ và tần số hoán vị gen $f=20%$

II. Số kiểu gen đồng hợp ở F1 nhiều hơn số kiểu gen dị hợp

III. Kiểu hình (A-B-) chiếm tỉ lệ bằng $59%$

IV. F1 có 6 kiểu gen dị hợp

V. Tổng tỉ lệ các kiểu gen dị hợp 1 cặp gen bằng tổng tỉ lệ các kiểu gen dị hợp hai cặp gen.

A. 4 . B. 5. C. 3. D. 2.

———– HẾT ———-

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.