-50%

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

File word trắc nghiệm phần học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

20.000 

Danh mục:

Mô tả

Câu  (000161): Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở các loài giao phối là

A. tế bào.                      B. cá thể.                       C. quần thể.                  D. quần xã.

Câu  (000162): Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ ?

A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.

B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới.

C. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.

D. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của loài gốc để hình thành các nhóm phân loại trên loài.

Câu  (000163): Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cung cấp cho chọn lọc tự nhiên là

A. thường biến.                                                   B. đột biến nhiễm sắc thể.

C. đột biến gen.                                                   D. biến dị tổ hợp.

Câu  (000164): Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử và giảm dần tỉ lệ dị hợp tử?

A. Chọn lọc tự nhiên.                                          B. Giao phối gần.

C. Di – nhập gen.                                                D. Đột biến.

Câu  (000165): Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại trở nên phổ biến trong quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.                                          B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Đột biến.                                                         D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu  (000166): Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?

A. Giao phối ngẫu nhiên.                                    B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên.                                          D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu  (000167): Nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật theo một hướng xác định?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.                         B. Chọn lọc tự nhiên                   .

C. Đột biến.                                                         D. Di – nhập gen

Câu  (000168): Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật một cách đột ngột?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.                         B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Đột biến.                                                         D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu  (000169): Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị thứ cấp vô cùng phong phú cho quá trình tiến hóa là

A. đột biến.                                                          B. giao phối không ngẫu nhiên.

C. chọn lọc tự nhiên.                                           D. giao phối ngẫu nhiên.

Câu  (000170): Nhân tố nào sau đây tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.                                          B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Đột biến.                                                         D. Giao phối ngẫu nhiên.

Câu  (000171): Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới.

B. Tiến hóa nhỏ trải qua hàng triệu năm làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài.

C. Hình thành loài mới được xem là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

D. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.

Câu  (000172): Đặc điểm chung của nhân tố đột biến và di – nhập gen là

A. không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

B. có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.

C. làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

D. luôn làm tăng tần số kiểu gen dị hợp trong quần thể.

Câu  (000173): Theo quan niệm hiện đại, tần số alen của một gen nào đó trong quần thể có thể bị thay đổi nhanh chóng khi

A. các cá thể trong quần thể giao phối không ngẫu nhiên

B. gen dễ bị đột biến thành các alen khác nhau

C. các cá thể trong quần thể giao phối ngẫu nhiên

D. kích thước quần thể giảm mạnh

Câu  (000174): Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn tới trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

D. Di-nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen  của các quần thể có kích thước nhỏ.

Câu  (000175): Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ đó làm thay đổi tần số alen của quần thể

B. Chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chống lại alen trội

C. Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội gây chết ra khỏi quần thể

D. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.

Câu  (000176): Theo quan niệm hiện đại, kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là hình thành nên:

A. kiểu gen mới.           B. alen mới.                   C. ngành mới.               D. loài mới.

Câu  (000177): Trong quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò:

A. Có thể làm xuất hiện alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

B. Làm thay đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

C. Làm cho một gen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

D. Quy định chiều hướng tiến hóa.

Câu  (000178): Trong các nhân tố tiến hóa sau, có bao nhiêu nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể?

(1) Đột biến;         (2) Giao phối không ngẫu nhiên;        (3) Di – nhập gen

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên;      (5) Chọn lọc tự nhiên

A. 4.                              B. 1.                              C. 2.                              D. 3.

Câu  (000179): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc giao tử giữa các quần thể cùng loài được là

A. chọn lọc tự nhiên.                                           B. đột biến.

C. di-nhập gen.                                                    D. giao phối không ngẫu nhiên.

Câu  (000180): Nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.                                          B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.                         D. Di – nhập gen.

Câu  (000211): Khi nói về tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.

B. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

D. Đột biến là nhân tố tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ.

Câu  (000212): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.                                          B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.                         D. Di – nhập gen.

Câu  (000213): Nhân tố nào sau đây cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh giới?

A. Chọn lọc ngẫu nhiên.                                      B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Đột biến.                                                         D. Các cơ chế cách li.

Câu  (000214): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có chung vai trò nào sau đây?

A. Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định.

B. Làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

C. Loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể.

D. Cung cấp các alen đột biến cho quá trình tiến hóa.

Câu  (000215): Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Giao phối ngẫu nhiên.                                    B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.                                   D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu  (000216): Nhân tố nào sau đây có thể làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.                                   B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Đột biến.                                                         D. Giao phối ngẫu nhiên.

Câu  (000217): Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

C. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

D. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định.

Câu  (000218): Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào

A. môi trường sống và tổ hợp gen.                     B. tần số phát sinh đột biến.

C. số lượng cá thể trong quần thể.                      D. tỉ lệ đực, cái trong quần thể.

Câu  (000219): Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, gen đột biến gây hại nào dưới đây có thể bị loại khỏi quần thể nhanh nhất?

A. Gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường

B. Gen lặn nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X

C. Gen lặn nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y

D. Gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường

Câu  (000220): Theo quan niệm tiến hóa hiện đại,

A. các quần thể sinh vật trong tự nhiên chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống thay đổi bất thường.

B. những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với những thay đổi của ngoại cảnh đều di truyền được.

C. mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.

D. sự cách li địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

Câu  (000221): So với đột biến nhiễm sắc thể thì đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của tiến hóa vì

A. đa số đột biến gen là có hại, vì vậy chọn lọc tự nhiên sẽ loại bỏ chúng nhanh chóng, chỉ giữ lại các đột biến có lợi.

B. alen đột biến có lợi hay có hại không phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường sống, vì vậy chọn lọc tự nhiên vẫn tích lũy các gen đột biến qua các thế hệ.

C. các alen đột biến thường ở trạng thái lặn và ở trạng thái dị hợp, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp vào kiểu gen do đó tần số của gen lặn có hại không thay đổi qua các thế hệ.

D. đột biến gen phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể và ít ảnh hưởng đến sức sống, sự sinh sản của cơ thể sinh vật.

Câu  (000222): Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tiến hóa sẽ không xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền.

B. Mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.

C. Đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa.

D. Nguồn biến dị của quần thể có thể được bổ sung bởi sự nhập cư.

Câu  (000223): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.                                   B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.                         D. Đột biến.

Câu  (000224): Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là.

A. tạo các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

B. tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

C. làm thay đổi tần số các alen trong quần thể.

D. quy định nhiều hướng tiến hóa.

Câu  (000225): Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên

A. vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

B. trực tiếp tạo ra các tổ hợp gen thích nghi trong quần thể.

C. không tác động lên từng cá thể mà chỉ tác động lên toàn bộ quần thể.

D. chống lại alen lặn sẽ nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể.

Câu  (000226): Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò

A. làm phong phú vốn gen của quần thể.

B. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

C. định hướng quá trình tiến hóa.

D. tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình thích nghi.

Câu  (000227): Các nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Giao phối ngẫu nhiên và các cơ chế cách li.

B. Đột biến và di – nhập gen.

C. Chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.

D. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu  (000228): Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể

B. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

D. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Câu  (000229): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa?

A. Đột biến nhiễm sắc thể.                                  B. Thường biến.

C. Đột biến gen.                                                  D. Biến dị tổ hợp.

Câu  (000230): Cho các nhân tố sau:

(1) Đột biến;                                        (2) Giao phối ngẫu nhiên;

(3) Chọn lọc tự nhiên;                                     (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.

Những nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là:

A. (1), (3), (4).               B. (2), (3), (4).               C. (1), (2), (4).               D. (1), (2), (3).

Thông tin bổ sung

Loại file

Phần mềm hỗ trợ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.