-50%

Sự phát sinh sự sống trên trái đất

File word trắc nghiệm chủ đề Sự phát sinh sự sống trên trái đất trong phần tiến hóa

10.000 

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Câu  (000243): Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hóa hóa học?

A. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản.

B. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy).

C. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản.

D. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic.

Câu  (000244): Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

(1) Tiến hóa tiền sinh học;            (2) Tiến hóa hóa học;              (3) Tiến hóa sinh học.

Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tự đúng là:

A. (3) → (2) → (1).                                             B. (2) → (3) → (1).

C. (1) → (2) → (3).                                             D. (2) → (1) → (3).

Câu  (000245): Khi nói về quá trình phát sinh, sự phát triển của sự sống trên Trái Đất, phát biểu nào sau đây đúng

A. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, đã có sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản

B. Sự xuất hiện phân tử prôtêin và xit nuclêic kết thúc giai đoạn tiến hóa sinh học

C. Các tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vào cuối giai đoạn tiến hóa sinh học

D. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như hiện nay.

Câu  (000246): Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học không có sự tham gia của nguồn năng lượng nào sau đây?

A. Năng lượng từ hoạt động của núi lửa.

B. Năng lượng từ bức xạ mặt trời.

C. Năng lượng từ sự phóng điện trong tự nhiên.

D. Năng lượng giải phóng từ quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào

Câu  (000247): Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành nên

A. các giọt côaxecva.                                          B. các tế bào nhân thực.

C. các tế bào sơ khai.                                          D. các đại phân tử hữu cơ.

Câu  (000248): Hiện nay, người ta giả thiết rằng trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, phân tử tự nhân đôi xuất hiện đầu tiên có thể là

A. ARN.                       B. ADN.                       C. Lipit.                        D. prôtêin

Câu  (000249): Năm 1953, Milơ và Urây đã làm thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan. Trong thí nghiệm này, loại khí nào sau đây không được sử dụng để tạo môi trường có thành phần hoá học giống khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất?

A. CH4.                         B. H2.                            C. NH3.                         D. O2.

Câu  (000250): Hiện nay có một số bằng chứng chứng tỏ: Trong lịch sử phát sinh sự sống trên Trái Đất, phân tử được dùng làm vật chất di truyền (lưu giữ thông tin di truyền) đầu tiên là

A. prôtêin và sau đó là ARN.                              B. ARN và sau đó là ADN.

C. prôtêin và sau đó là ADN.                              D. ADN và sau đó là ARN.

Câu  (000251): Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN?

A. ARN có thể nhân đôi mà không cần đến enzim (prôtêin).

B. ARN có kích thước nhỏ hơn ADN.

C. ARN có thành phần nuclêôtit loại uraxin.

D. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử.

Câu  (000252): Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là:

A. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi.

B. Chọn lọc tự nhiên không tác động ở những giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hoá hình thành tế bào sơ khai mà chỉ tác động từ khi sinh vật đa bào đầu tiên xuất hiện.

C. Nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường tổng hợp hoá học.

D. Các chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên Trái Đất có thể được xuất hiện bằng con đường tổng hợp hoá học.

Câu  (000253): Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là

A. axit nuclêic và lipit.                                        B. saccarit và phôtpholipit.

C. prôtêin và axit nuclêic.                                   D. prôtêin và lipit.

Câu  (000254): Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm:

A. N2, NH3, H2 và hơi nước.                               B. CH4, CO2, H2 và hơi nước.

C. CH4, NH3, H2 và hơi nước.                            D. CH4, CO, H2 và hơi nước.

Câu  (000255): Phát biểu nào sau đây là không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất?

A. Quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ cao phân tử đầu tiên diễn ra theo con đường hoá học và nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Các chất hữu cơ phức tạp đầu tiên xuất hiện trong đại dương nguyên thuỷ tạo thành các keo hữu cơ, các keo này có khả năng trao đổi chất và đã chịu tác động của quy luật chọn lọc tự nhiên.

C. Quá trình phát sinh sự sống (tiến hoá của sự sống) trên Trái Đất gồm các giai đoạn: tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học.

D. Sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành trong khí quyển nguyên thuỷ, từ chất hữu cơ phức tạp.

Câu  (000256): Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Quả Đất, mầm mống những cơ thể sống đầu tiên được hình thành ở

A. trên mặt đất.                                                   B. trong không khí.

C. trong lòng đất.                                                D. trong nước đại dương.

Câu  (000257): Theo quan niệm hiện đại về sự phát sinh sự sống, chất nào sau đây chưa có hoặc có rất ít trong khí quyển nguyên thuỷ của Quả Đất?

A. Mêtan (CH4).                                                  B. Hơi nước (H2O).

C. Ôxi (O2).                                                         D. Xianôgen (C2N2).

Câu  (000258): Trong quá trình phát sinh sự sống, bước quan trọng để dạng sống sản sinh ra những dạng giống chúng, di truyền đặc điểm cho thế hệ sau là sự

A. hình thành các đại phân tử.                            B. xuất hiện các enzim.

C. xuất hiện cơ chế tự sao chép.                         D. hình thành lớp màng.

Câu  (000259): Trong tiến hoá tiền sinh học, những mầm sống đầu tiên xuất hiện ở

A. trong ao, hồ nước ngọt.                                  B. trong nước đại dương nguyên thuỷ.

C. trong lòng đất.                                                D. khí quyển nguyên thuỷ.

Câu  (000260): Theo quan niệm hiện đại về sự phát sinh sự sống trên Quả Đất, trong giai đoạn tiến hoá hoá học có sự

A. hình thành mầm sống đầu tiên từ chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. tổng hợp những chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức hoá học.

C. hình thành các cơ thể sống đầu tiên từ các chất hữu cơ nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

D. tổng hợp những chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức sinh học.

Câu  (000261): Theo quan niệm hiện đại, các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh sự sống trên Quả Đất lần lượt là:

A. tiến hoá hoá học – tiến hoá tiền sinh học – tiến hoá sinh học.

B. tiến hoá hoá học – tiến hoá sinh học – tiến hoá tiền sinh học.

C. tiến hoá tiền sinh học – tiến hoá hoá học – tiến hoá sinh học.

D. tiến hoá sinh học – tiến hoá hoá học – tiến hoá tiền sinh học.

Câu  (000262): Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Quả đất, sự xuất hiện cơ chế tự sao chép gắn liền với sự hình thành hệ tương tác giữa các loại đại phân tử

A. prôtêin-lipit.                                                    B. prôtêin-axit nuclêic.

C. saccarit-lipit.                                                   D. prôtêin-saccarit.

Câu  (000263): Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Quả đất, trong giai đoạn tiến hoá hoá học, từ các chất vô cơ đã hình thành hợp chất hữu cơ đơn giản gồm hai nguyên tố cacbon và hyđrô là

A. saccarit.                    B. axit amin.                  C. cacbua hyđrô.           D. nuclêôtit.

Câu  (000264): Trong tiến hoá tiền sinh học, những mầm sống đầu tiên xuất hiện ở

A. trong ao, hồ nước ngọt.                                  B. khí quyển nguyên thuỷ.

C. trong lòng đất.                                                D. trong nước đại dương nguyên thuỷ.

Thông tin bổ sung

Loại file

Phần mềm hỗ trợ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.