-60%

Sự phát triển của sinh giới qua các địa địa chất

File word trắc nghiệm phần sự phát triển của sinh giới qua các địa địa chất (Kèm đáp án)

20.000 

Mô tả

Câu  (000138): Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ

A. Than đá.                   B. Đệ tứ.                       C. Phấn trắng.               D. Đệ tam.

Câu  (000139): Trong đại Cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ

A. Silua.                                                               B. Pecmi.

C. Cacbon (Than đá).                                          D. Cambri.

Câu  (000140): Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở

A. đại Tân sinh.                                                   B. đại Nguyên sinh.

C. đại Cổ sinh.                                                     D. đại Trung sinh

Câu  (000141): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật di cư lên cạn là đặc điểm sinh vật điển hình ở

A. kỉ Đệ Tam.               B. kỉ Tam Điệp.             C. kỉ Phấn Trắng.          D. kỉ Silua.

Câu  (000142): Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh và bò sát phát sinh ở kỉ

A. Cacbon.                    B. Krêta.                       C. Pecmi.                      D. Ocđôvic.

Câu  (000143): Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm và nóng, về sau khí hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm của sinh vật điển hình ở kỉ này là:

A. xuất hiện thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ.

B. dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.

C. cây hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim.

D. cây có mạch và động vật di cư lên cạn.

Câu  (000144): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỉ Tam Điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỉ này là:

A. Dương xỉ phát triển mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư ngự trị. Phát sinh bò sát.

B. Cây hạt trần ngự trị. Phân hóa bò sát cổ. Cá xương phát triển. Phát sinh thú và chim.

C. Cây hạt trần ngự trị. Bò sát cổ ngự trị. Phân hóa chim.

D. Phân hóa cá xương. Phát sinh lưỡng cư và côn trùng

Câu  (000145): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở

A. đại Tân sinh.             B. đại Cổ sinh.              C. đại Thái cổ.               D. đại Trung sinh.

Câu  (000146): Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở

A. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung sinh.

B. kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh.

C. kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh.

D. kỉ Triat (Tam điệp) của đại Trung sinh

Câu  (000147): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở

A. kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh.

B. kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh.

C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.

D. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh.

Câu  (000148): Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở

A. kỉ Jura.                      B. kỉ Pecmi.                   C. kỉ Đêvôn.                 D. kỉ Cambri.

Câu  (000149): Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở

A. kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh.

B. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh.

C. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh.

D. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.

Câu  (000150): Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở

A. kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh.

B. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.

C. kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh.

D. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh.

Câu  (000151): Cho đến nay, các bằng chứng hoá thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát sinh ở đại

A. Nguyên sinh.            B. Trung sinh.               C. Tân sinh.                   D. Cổ sinh.

Câu  (000152): Căn cứ vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hóa thạch điển hình, người ta đã chia lịch sử phát triển sự sống thành các đại:

A. Cổ sinh, Tiền Cambri, Trung sinh, Tân sinh.

B. Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh.

C. Tân sinh, Trung sinh, Thái cổ, Tiền Cambri.

D. Nguyên sinh, Tiền Cambri, Trung sinh, Tân sinh.

Câu  (000153): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, động vật lên cạn ở đại

A. tân sinh.                    B. trung sinh.                C. nguyên sinh.             D. cổ sinh.

Câu  (000154): Căn cứ vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hóa thạch điển hình, người ta chia lịch sử sự sống thành các đại theo thứ tự:

A. đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh và đại Tân sinh.

B. đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Trung sinh và đại Tân sinh.

C. đại Nguyên sinh, đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.

D. đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.

Câu  (000155): Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, bò sát khổng lồ phát triển mạnh ở kỉ nào dưới đây?

A. Kỉ Jura (Giura).                                               B. Kỉ Thứ ba.

C. Kỉ Cacbon (Kỉ Than đá).                                D. Kỉ Thứ tư.

Câu  (000156): Theo các tài liệu cổ sinh vật học thì đại địa chất nào sau đây có hệ thực vật, động vật gần giống với ngày nay nhất?

A. Đại Cổ sinh.                                                    B. Đại Nguyên sinh.

C. Đại Tân sinh.                                                  D. Đại Thái cổ.

Câu  (000157): Sinh vật nhân thực cổ nhất tìm thấy thuộc đại

A. Tân sinh.                   B. Trung sinh.               C. Thái cổ.                    D. Nguyên sinh.

Câu  (000158): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, sự kiện nào sau đây xảy ra ở đại Tân sinh ?

A. Phát sinh côn trùng.                                     B. Xuất hiện loài người.

C. Phân hóa cá xương.                                     D. Phát sinh thực vật.

Câu  (000159): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt và bò sát phát sinh ở kỉ nào sau đây?

A. Kỉ Đệ tam.                                                      B. Kỉ Cacbon (Than đá).

C. KI Đệ tứ.                                                        D. Kỉ Krêta (Phấn trắng).

Câu  (000160): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ nào sau đây?

A. Kỉ Cacbon.               B. Kỉ Jura.                     C. Kỉ Đệ tam.               D. Kỉ Đệ tứ.

Thông tin bổ sung

Loại file

Phần mềm hỗ trợ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.